Aplinkosauginės paslaugos planuojamam vėjo jėgainių parkui Kruonio HAE teritorijoje

Posted Posted in DGE Naujienos

UAB “DGE Baltic Soil and Environment” kartu su UAB “Teisingi energetikos sprendimai” sudarė sutartį su “Lietuvos energijos gamyba”, AB dėl planuojamo vėjo jėgainių parko Kruonio HAE teritorijoje poveikio aplinkai vertinimo, pasekmių aplinkai vertinimo, detaliojo ir specialiojo planų parengimo paslaugų sutartį. Šiuo metu atliekamas poveikio aplinkai vertinimas – pagal Aplinkos apsaugos agentūros patvirtintą PAV programą rengiama ataskaita.

Naujos paslaugos

Posted Posted in DGE Naujienos

Ilgametę patirtį turintys UAB „DGE Batlic Soil nad Environment“ aplinkosaugos specialistai pradėjo teikti aplinkos kokybės, poveikio aplinkai bei visuomenės sveikatai vertinimo paslaugas. Taip pat atliekame planų ir programų strateginį pasekmių aplinkai vertinimą, rengiame ūkio subjektų paraiškas taršos leidimui ar TIPK leidimui gauti, kitus aplinkosauginius dokumentus, konsultuojame praktiniais ir probleminiais aplinkosaugos teisės aktų taikymo klausimais.

 

Triukšmo sklaidos skaičiavimui įsigyta programa CadnaA (versija 4.5.151), oro teršalų ir kvapų sklaidai skaičiuoti – AERMOD Vew programa. Daugiau informacijos pateikiama čia.