OkategoriseradeVisuomenės informavimas

Informacija apie parengtą UAB “ORION GLOBAL PET” polietilenteraftalato (PET) plastiko gamyklos plėtros ir rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

UAB “ORION GLOBAL PET” POLIETILENTERAFTALATO (PET) PLASTIKO GAMYKLOS PLĖTROS IR REKONSTRUKCIJOS, METALO G. 16, KLAIPĖDOJE

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:

UAB “ORION GLOBAL PET”, Metalo g. 16, LT-94102 Klaipėda, tel, +370 46 300 749, faks. +370 46 314 323, el. p. info@lt.indorama.net

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas:

UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, tel. +370 5 264 4304, el. p. info@dge.lt

Planuojama ūkinė veikla: UAB „ORION GLOBAL PET“ polietilenteraftalato (PET) plastiko gamyklos plėtra ir rekonstrukcija, Metalo g. 16, Klaipėdoje.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta:

Metalo g. 16, LT-94102 Klaipėda.

PAV subjektai PAV ataskaitai pritarė:

  1. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Klaipėdos departamentas 2019-12-30 raštu Nr. (3-11 14.3.3 E)2-60905;
  2. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2019-08-21 raštu Nr. (4.36.)-R2-1935;
  3. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 2019-09-03 raštu Nr. 9.4 1485 (9.28).
  4. Kultūros paveldo departamentas Vadovaujantis Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Klaipėdos skyriaus 2018-05-22 PŪV PAV programai pateikta išvada (Nr. (9.38.-Kl)2Kl-518). Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos Departamento Klaipėdos skyrius nagrinėti nepageidavo;

Prašymų teikimo terminas:

Suinteresuota visuomenė turi teisę raštu per 10 d. d. nuo šio pranešimo paskelbimo pateikti prašymus PŪV poveikio aplinkai vertinimo klausimais atsakingai institucijai (Aplinkos apsaugos agentūrai) ir PAV subjektams jų kompetencijos klausimais.