Visuomenės informavimas

Informacija apie parengtą UAB “ORION GLOBAL PET” polietilenteraftalato (PET) plastiko gamyklos plėtros ir rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „ORION GLOBAL PET“, Metalo g. 16, LT – 94102 Klaipėda, tel. +370 46 300 749, faks. +370 46 314 323, el. p. info@indorama.net, int. svetainė www.ogp.lt

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: UAB „DGE BALTIC SOIL AND ENVIRONMENT“, Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, Tel. +370 5 264 4304, el. p . info@dge.lt, int. svetainė www.dge-group.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: UAB „ORION GLOBAL PET“ PET plastiko gamyklos plėtra ir rekonstrukcija, didinant esamas gamybos apimtis

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Metalo g. 16, LT – 94102 Klaipėda

Poveikio aplinkai vertinimo  subjektai: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas. Kultūros Paveldo Departamento prie Kultūros Ministerijos Klaipėdos skyrius PAV ataskaitos nagrinėti nepageidauja (vadovaujantis 2018-05-22 raštu Nr. (9.38.-Kl)2Kl-518).

Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktinoje vietoje: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62008, el. p. aaa@aaa.am.lt

Susipažinti su PAV ataskaita galima nuo 2019-06-06 iki 2019-07-05: UAB “DGE Baltic Soil and Environment” patalpose, Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius (I-V 8:00-17:00 val.), interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“, kontaktinis asmuo – Živilė Kaminskienė, el. p. zka@dge.lt, bei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje, Liepų g. 11, Klaipėda. Viešas susirinkimas dėl PAV ataskaitos įvyks 2019 m. liepos 9 d. 17 val. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpose, Tarybos posėdžių salėje, adresu, Liepų g. 11, Klaipėda

Pasiūlymus dėl PAV ataskaitos galima teikti: PAV dokumentų rengėjui – UAB ” DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, tel. +370 5 264 4304, kontaktinis asmuo – Živilė Kaminskienė, el. p. zka@dge.lt

Užsakovui – UAB “ORION GLOBAL PET”, Metalo g. 16, LT-94102 Klaipėda, tel, +370 46 300 749, faks. +370 46 314 323, el. p. info@lt.indorama.net, kontaktinis asmuo – Arūnas Jonuška.

Su PAV ataskaita galima susipažinti ČIA. PAV ataskaitos priedas 1 ir priedas 2.