Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)

DGE Baltic atlieka planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą (PAV). Patyrę specialistai profesionaliai parengia reikiamus dokumentus, atlieka visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese procedūras, gauna PAV subjektų bei atsakingos institucijos išvadas.
Lietuvoje poveikio aplinkai vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2013, Nr. 76-3835), reglamentuojančiu poveikio aplinkai vertinimo procesą bei jo dalyvių tarpusavio santykius.
Poveikio aplinkai vertinimas – tai konkrečios planuojamos ūkinės veiklos potencialaus poveikio aplinkai numatymo, apibūdinimo ir įvertinimo procesas, kurio pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad atsakinga institucija, priimanti sprendimą dėl veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje, disponuotų informacija apie galimą reikšmingą tos veiklos poveikį aplinkai ir šio poveikio sumažinimo galimybes, bei būtų susipažinusi su visuomenės nuomone.
Poveikio aplinkai vertinimas apima atrankos dėl PAV procedūras arba/ir pilną poveikio aplinkai vertinimą. PAV dokumentai rengiami vadovaujantis Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatais (Žin., 2000, Nr. 57-1697; 2010, Nr. 89-4730), informacija atrankai dėl PAV – Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodiniais nurodymais (Žin., 2006, Nr. 4-129; 2010, Nr. 89-4730).
Sudedamoji poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos dalis yra poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita, rengiama vadovaujantis Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniais nurodymais (Žin., 2004, Nr. 106-3947).
Visuomenės dalyvavimą PAV procese reglamentuoja Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašas (Žin., 2000, Nr.65-1970; 2012, Nr. 102-5207).
Pas mus dirba ilgametę patirtį turintys aplinkosaugos specialistai, atlikę įvairių ūkinių veiklų, tame tarpe pramonės įmonių, kelių, geležinkelio, atliekų tvarkymo ir energetikos objektų poveikio aplinkai vertinimą arba atrankos dėl PAV procedūras.
Mūsų atlikti darbai:

  • Poveikio aplinkai vertinimas tradicinio laidojimo kapinių įrengimui sklype, esančiame Šalčininkų r., Šalčininkų sen. Milvydų k.
  • Tradicinio laidojimo kapinių įrengimo Milvydų km. Šalčininkų raj. poveikio aplinkai vertinimas.