Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV)

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas – tai planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai, poveikio sveikatai nustatymo, apibūdinimo ir vertinimo procesas. PVSV gali būti sudėtinė poveikio aplinkai vertinimo dalis arba atliekama atskirai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474, poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas, kai planuojamos ūkinės veiklos rūšys, kurioms turi būti nustatomos arba tikslinamos SAZ ribos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo būdu, tačiau joms neturi būti taikomos poveikio aplinkai vertinimo procedūros Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatyta tvarka.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas leidžia nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai, taip pat pasiūlyti pašalinti arba sumažinti kenksmingą visuomenės sveikatai poveikį tinkamomis priemonėmis. Atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas užtikrina visuomenės sveikatos saugą pasirinktoje ūkinės veiklos vietoje.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21-24 straipsnių nuostatomis, atliekame poveikio visuomenės sveikatos vertinimo paslaugas. DGE Baltic teisę vykdyti poveikio visuomenės sveikatos vertinimą suteikia Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduota licencija Nr. VSL-492.

DGE Baltic dirba Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto licenciją Nr. 0193-MP/MH/MA/SE/PV-09 bei ilgametę patirtį atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą turintis visuomenės sveikatos specialistas, projektų vadovas Aleksandras Kirpičiovas.