Visuomenės informavimas

Pranešimas apie pieninių galvijų ūkio išplėtimo Žvirblonių k., Rozalimo sen., Pakruojo r. poveikio aplinkai vertinimo pradžią

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė, Simaniškių g. 19, Žvirblonių k., Pakruojo r. sav., tel. +37042149932, el. p. zvirbloniai@zubendrove.lt

Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, www.dge-group.lt, tel. +37052464304, el. p. info@dge.lt

PŪV pavadinimas: Pieninių galvijų ūkio išplėtimas Žvirblonių k., Rozalimo sen., Pakruojo r.

PŪV vieta: Šiaulių apskr., Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Žvirblonių k., Tarvydų g. 4 (kad. Nr. 6588/0002:180), Tarvydų g. 6 (kad. Nr. 6588/0002:16) ir sklypai (kad. Nr. 6588/0002:208, kad. Nr. 6588/0002:80).

PŪV pobūdis: šiuo metu ūkyje auginama 1009 vnt. (776,5SG) pieninių galvijų ir jų prieauglio, gaminama 7500 t/m žaliavinio pieno. Planuojama auginti 2909 vnt. (2313,05 SG) pieninių galvijų ir jų prieauglio, gaminti 18000 t/m žaliavinio pieno. Projekto įgyvendinimo metu Žvirblonių ŽŪB pieninių galvijų ūkyje numatoma statyti naujus pastatus ir rekonstruoti vieną iš esamų karvidžių.

Užtrūkusios karvės, veršeliai iki metų ir prieauglis iki 14 mėn. bus laikomi taikant kraikinio mėšlo technologiją, melžiamos karvės ir prieauglis nuo 15 mėn. – taikant skysto mėšlo technologiją. Bus taikomos amoniako ir kvapo mažinimo technologijos: grindų tvartuose valymas skreperiais, tvartų mikroklimato užtikrinimas, naujai projektuojamų skysto mėšlo rezervuarų dengimas dangčiais, mėšlidės dengimas šiaudais, probiotiko naudojimas.

Poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas: LR PŪV PAV įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 4 punktas – PŪV, įrašytos į PŪV, kuriai turi būti atliekama atranka dėl PAV, rūšių sąrašą, nurodytą šio įstatymo 2 priede (15.3 ir 1.1.6 p.), organizatorius nusprendžia pradėti PAV neatliekant atrankos dėl PAV.

Numatomos nagrinėti alternatyvos: Nagrinėjama esamos veiklos plėtros (PŪV) alternatyva, t. y. projektinė situacija, kuri bus lyginama su „0“ alternatyva, t. y. esama veikla. Ataskaitoje vietos ir technologinės alternatyvos nebus analizuojamos. Bus nagrinėjama mėšlo tvarkymo alternatyva. Esant poreikiui, gali būti nagrinėjamos taršą mažinančių priemonių alternatyvos.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: apytikslės PŪV vietos centro LKS koordinatės: 496999, 6191973. Artimiausia tankiai apgyvendinta teritorija – Žvirblonių k. Atstumas nuo PŪV teritorijos ribos iki artimiausio šio kaimo gyvenamojo namo (Rozalimo g. 2) – apie 0,356 km į šiaurės vakarus. Iki artimiausio Tarvydų k. gyvenamojo namo (Tarvydų k. 4) – apie 0,540 km į pietryčius, Vaitkūnų k. gyvenamojo namo (Vaitkūnų k. 3) – 0,898 km į šiaurę. Artimiausia nekilnojamoji kultūros vertybė – Tarvydų kaimo senosios kapinės, nuo PŪV teritorijos ribos nutolusios apie 1,3 km šiaurės rytų kryptimi. Artimiausia saugoma teritorija – Daugyvenės hidrografinis draustinis, artimiausia Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorija – Daugyvenės apylinkės, nutolę apie 3,3 km vakarų kryptimi. Atstumas iki artimiausios kaimyninės valstybės – Latvijos Respublikos – apie 44 km į šiaurę.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai, kurie dalyvauja poveikio aplinkai vertinimo procese, pagal kompetenciją teikia išvadas ir įstatymų nustatyta tvarka – visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamentas (Vilniaus g. 229, 76343 Šiauliai, tel. +3704159373, el. p. siauliai@nvsc.lt), Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis skyrius (Aušros al. 84, 76299 Šiauliai, tel. +3704523664, el. p. siauliai@kpd.lt), Pakruojo rajono savivaldybės administracija (Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel. +37042169090, el. p. savivaldybe@pakruojis.lt), Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (J. Basanavičiaus g. 89, 76160 Šiauliai, +37070756866, el. p. siauliai.pgv@vpgt.lt).

Poveikio aplinkai vertinimą atlieka ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +37068292653, el. paštas aaa@gamta.lt).

Visuomenė teikia pasiūlymus dėl pradėto poveikio aplinkai vertinimo (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti pasiūlymus poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui arba planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos jį paskelbus.

Atlikus poveikio aplinkai vertinimą, Aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai. Jeigu Aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma. Jeigu Agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad planuojama ūkinė veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų ir darys reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir tokia veikla negali būti vykdoma.

Su žemėlapiu susipažinti galima ČIA