Kvapų, aplinkos oro kokybės bei triukšmo lygio įvertinimas

DGE Batlic aplinkos kokybės vertinimui įsigijo šiuolaikines, ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkančias kompiuterines programas AERMOD View ir CadnaA (versija 4.5.151). Programa AERMOD View skirta oro trašos bei kvapo koncentracijos pažemyje skaičiavimui, CadnaA – triukšmo sklaidos skaičiavimui. Programos CadnaA pagalba taip pat galima skaičiuoti ir oro teršalų iš stacionarių bei mobilių taršos šaltinių sklaidą. Ypatingai racionalu šią programą naudoti oro taršai nuo kelių bei gatvių vertinti, kai šių objektų aplinkoje prognozuojamas ir triukšmo lygis.

 

AERMOD View™

 

Vadovaujantis Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijomis (Žin., 2008, Nr. 143-5768) DGE Baltic yra įsigijusi AERMOD View matematinį modelį (Lakes Environmental Software, Kanada), kuris taikomas oro kokybei vertinti ir skirtas taškiniams, plotiniams, linijiniams bei tūrio šaltiniams modeliuoti. AERMOD algoritmai yra skirti pažemio sluoksniui, vėjo, turbulencijos ir temperatūros vertikaliems profiliams, taip pat nuo 1 iki 24 val., mėnesio bei metų vidurkių koncentracijoms apskaičiuoti, vietovės tipams įvertinti. Modelis naudoja meterologijos stočių matavimo realiame laike duomenis. Tuo tikslu yra įsigytos Lietuvos automatinių meteorologijos stočių paskutinių penkerių metų meteorologinių duomenų suvestinės teršalų skaičiavimo modeliams, kurias sudaro kas 1 valandą, kas 3 valandas ir kas 6 valandas išmatuoti meteorologiniai elementai: oro temperatūra (° C), vėjo greitis (m/s), vėjo kryptis (0°-360°),  debesuotumas (balais), kritulių kiekis (mm).

 

AERMOD View modelis yra įtrauktas į LR Aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių, skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą. Gauti teršalų pažemio koncentracijos skaičiavimų rezultatai palyginami tiek su Europos Sąjungos reglamentuojamomis, tiek su Lietuvos nacionalinėmis oro teršalų ribinėmis koncentracijos vertėmis.

 

Aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimams naudojamos foninės koncentracijos, vadovaujantis Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijomis (Žin., 2012, Nr. 13-601), o skaičiavimų rezultatai lyginami su Aplinkos oro užterštumo normomis (Žin., 2010, Nr.82-4364).

 

CadnaA (versija 4.5.151)

 

Programa CadnaA, yra įtraukta į LR Aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių, skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą. Programos veikimas pagrįstas geriausiomis Europos Sąjungos valstybėse patvirtintomis metodikomis bei Europos Parlamento ir Tarybos Aplinkos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo. DGE Baltic pasirinko kelių transportui NMPB-Routes-96, pramonei ISO 9613, geležinkeliams SRM II, bei oro transportui ECAC. Doc. 29 metodikų rinkinį, geriausiai atitinkantį Lietuvos teisės aktų bei norminių dokumentų reikalavimus.

 

CadnaA skaičiavimuose įvertina ne tik teritorijos reljefą, meteorologines sąlygas, želdinius bei miškų masyvus, statinių, kelių bei gatvių, prieštriukšminių priemonių, bet ir kelio dangų charakteristikas, triukšmo šaltinių veikimo laiką ir kitus svarbius triukšmo sklidimą įtakojančius parametrus.

 

Dienos, vakaro, nakties bei suminis triukšmo lygis skaičiuojamas įvertinant transporto eismo intensyvumą, taškinių bei plotinių triukšmo šaltinių skleidžiamą triukšmą. Programos pagalba galima greitai atlikti skirtingų ūkinės veiklos bei infrastruktūros vystymo scenarijų įtakojamo triukšmo sklaidos skaičiavimus, palyginti rezultatus bei pasirinkti geriausią teritorijos bei infrastruktūros plėtros ir triukšmo mažinimo priemonių variantą.

 

Triukšmo sklaida paprastai skaičiuojama 4 m aukštyje, tačiau atskirais atvejais triukšmo sklaida gali būti suskaičiuota ir 1,5 m ar kitame aukštyje. Gauti triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai atvaizduojami žemėlapiuose skirtingų spalvų izolinijomis 5 dBA intervalu. Triukšmo lygio vertės skirtumas tarp izolinijų – 1 dBA.

 

Triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai įvertinami vadovaujantis HN 33:2011 ,,Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje” (Žin., 2011, Nr.75-3638) reikalavimais bei nustatytais ribiniais ekvivalentinio garso slėgio dydžiais.