Aplinkosaugos paslaugos

Atliekame poveikio aplinkai vertinimą, poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, aplinkosauginį įmonių vertinimą ir auditą. Modeliuojame aplinkos oro užterštumą, kvapų ir triukšmo sklaidą. Rengiame paraiškas TIPK ir taršos leidimams gauti. Tvarkome įmonių aplinkosauginę dokumentaciją.

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)

Aplinkosauginis įmonių vertinimas

Aplinkosauginis įmonių auditas

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV)

Aplinkos oro užterštumo, kvapų ir triukšmo sklaidos modeliavimas

Paraiškų taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) ir taršos leidimams (TL) gauti rengimas

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV)

Aplinkosauginės konsultacijos (atliekos, nuotekos, cheminės medžiagos, vandens tiekimas, gruntas)

Įmonių aplinkosauginės dokumentacijos tvarkymas

Paraiškų Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui (LAAIF) rengimas