Pranešimas apie pieninių galvijų ūkio išplėtimo Žvirblonių k., Rozalimo sen., Pakruojo r. poveikio aplinkai vertinimo pradžią

Posted Posted in Visuomenės informavimas

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė, Simaniškių g. 19, Žvirblonių k., Pakruojo r. sav., tel. +37042149932, el. p. zvirbloniai@zubendrove.lt

Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, www.dge-group.lt, tel. +37052464304, el. p. info@dge.lt

PŪV pavadinimas: Pieninių galvijų ūkio išplėtimas Žvirblonių k., Rozalimo sen., Pakruojo r.

PŪV vieta: Šiaulių apskr., Pakruojo r. sav., Rozalimo sen., Žvirblonių k., Tarvydų g. 4 (kad. Nr. 6588/0002:180), Tarvydų g. 6 (kad. Nr. 6588/0002:16) ir sklypai (kad. Nr. 6588/0002:208, kad. Nr. 6588/0002:80).

PŪV pobūdis: šiuo metu ūkyje auginama 1009 vnt. (776,5SG) pieninių galvijų ir jų prieauglio, gaminama 7500 t/m žaliavinio pieno. Planuojama auginti 2909 vnt. (2313,05 SG) pieninių galvijų ir jų prieauglio, gaminti 18000 t/m žaliavinio pieno. Projekto įgyvendinimo metu Žvirblonių ŽŪB pieninių galvijų ūkyje numatoma statyti naujus pastatus ir rekonstruoti vieną iš esamų karvidžių.

Užtrūkusios karvės, veršeliai iki metų ir prieauglis iki 14 mėn. bus laikomi taikant kraikinio mėšlo technologiją, melžiamos karvės ir prieauglis nuo 15 mėn. – taikant skysto mėšlo technologiją. Bus taikomos amoniako ir kvapo mažinimo technologijos: grindų tvartuose valymas skreperiais, tvartų mikroklimato užtikrinimas, naujai projektuojamų skysto mėšlo rezervuarų dengimas dangčiais, mėšlidės dengimas šiaudais, probiotiko naudojimas.

Poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas: LR PŪV PAV įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 4 punktas – PŪV, įrašytos į PŪV, kuriai turi būti atliekama atranka dėl PAV, rūšių sąrašą, nurodytą šio įstatymo 2 priede (15.3 ir 1.1.6 p.), organizatorius nusprendžia pradėti PAV neatliekant atrankos dėl PAV.

Numatomos nagrinėti alternatyvos: Nagrinėjama esamos veiklos plėtros (PŪV) alternatyva, t. y. projektinė situacija, kuri bus lyginama su „0“ alternatyva, t. y. esama veikla. Ataskaitoje vietos ir technologinės alternatyvos nebus analizuojamos. Bus nagrinėjama mėšlo tvarkymo alternatyva. Esant poreikiui, gali būti nagrinėjamos taršą mažinančių priemonių alternatyvos.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: apytikslės PŪV vietos centro LKS koordinatės: 496999, 6191973. Artimiausia tankiai apgyvendinta teritorija – Žvirblonių k. Atstumas nuo PŪV teritorijos ribos iki artimiausio šio kaimo gyvenamojo namo (Rozalimo g. 2) – apie 0,356 km į šiaurės vakarus. Iki artimiausio Tarvydų k. gyvenamojo namo (Tarvydų k. 4) – apie 0,540 km į pietryčius, Vaitkūnų k. gyvenamojo namo (Vaitkūnų k. 3) – 0,898 km į šiaurę. Artimiausia nekilnojamoji kultūros vertybė – Tarvydų kaimo senosios kapinės, nuo PŪV teritorijos ribos nutolusios apie 1,3 km šiaurės rytų kryptimi. Artimiausia saugoma teritorija – Daugyvenės hidrografinis draustinis, artimiausia Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorija – Daugyvenės apylinkės, nutolę apie 3,3 km vakarų kryptimi. Atstumas iki artimiausios kaimyninės valstybės – Latvijos Respublikos – apie 44 km į šiaurę.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai, kurie dalyvauja poveikio aplinkai vertinimo procese, pagal kompetenciją teikia išvadas ir įstatymų nustatyta tvarka – visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamentas (Vilniaus g. 229, 76343 Šiauliai, tel. +3704159373, el. p. siauliai@nvsc.lt), Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis skyrius (Aušros al. 84, 76299 Šiauliai, tel. +3704523664, el. p. siauliai@kpd.lt), Pakruojo rajono savivaldybės administracija (Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel. +37042169090, el. p. savivaldybe@pakruojis.lt), Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (J. Basanavičiaus g. 89, 76160 Šiauliai, +37070756866, el. p. siauliai.pgv@vpgt.lt).

Poveikio aplinkai vertinimą atlieka ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +37068292653, el. paštas aaa@gamta.lt).

Visuomenė teikia pasiūlymus dėl pradėto poveikio aplinkai vertinimo (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti pasiūlymus poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui arba planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos jį paskelbus.

Atlikus poveikio aplinkai vertinimą, Aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai. Jeigu Aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma. Jeigu Agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad planuojama ūkinė veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų ir darys reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir tokia veikla negali būti vykdoma.

Su žemėlapiu susipažinti galima ČIA

PRANEŠIMAS apie parengtą UAB “Autokausta” poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Posted Posted in Visuomenės informavimas

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Autokausta“, Marvelės g. 199B, Kaunas, tel. 837 397555, el. p. statyba@autokausta.lt

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: nepavojingų statybinių ir griovimo atliekų tvarkymas.

Ūkinės veiklos vieta: Marvelės g. 122, Kaunas.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: įrengtoje nepavojingų statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo aikštelėje numatoma sutvarkyti iki 20000 t/metus šių atliekų ir pagaminti 19565 t skaldos ir išvalyto dirvožemio, tinkamo naudojimui.

Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2022-01-06 iki 2022-01-20 interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“: http://www.dge-group.lt/visuomenes-informavimas/.

Viešas supažindinimas su PVSV vyks 2022 m. sausio 20 d. 17:00 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu. Prisijungimo adresas: https://zoom.us/j/99679109632?pwd=c3JrYlRJMnhCOWhUWjV2bG9tcXFEQT09 (prisijungimo ID: 996 7910 9632, kodas: 177486).

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2022-01-20 raštu: PVSV dokumentų rengėjui adresu jmo@dge.lt.

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Kauno departamentas, K. Petrausko g. 24, Kaunas, tel. 837 331683, el. p. kaunas@nvsc.lt

Su papildyta PVSV ataskaita galima susipažinti ČIA

UAB “Autokausta” PVSV ataskaitos viešo supažindinimo protokolas

PRANEŠIMAS apie parengtą UAB „Pauliukai biomethane“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Posted Posted in Visuomenės informavimas

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Pauliukai biomethane“, į. k. 306376101, adresas korespondencijai Kęstučio g. 50-6, LT-08112 Vilnius, tel. +370682 13833, el. p. pauliukaibiomethane@gmail.com.

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: biodujų gamyba

Ūkinės veiklos vieta: Normainėlių k. 1B, Žeimių sen., Jonavos r. sav.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: įmonė iš gyvūnų mėšlo ir srutų bei augalinės kilmės bioskaidžių produktų (biomasės) anaerobinio apdorojimo fermentatoriuose planuoja gaminti biodujas, kurias išvalius iki gamtinių dujų lygio (biometano) bus skystinamos ir transportuojamos autocisternomis arba suslegiamos ir CNG tipo autocisternomis tiekiamos išdujinimui į AB „Amber Grid“ dujotiekį.

Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2024-03-25 iki 2024-04-09 Jonavos r. sav. Žeimių seniūnijoje, Kauno g. 47, Žeimių mstl. (darbo laikas I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–12.45 val.), UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ patalpose, Smolensko g. 3, Vilniuje (I-V 8-17 val.), interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“. Viešas visuomenės supažindinimas su PVSV ataskaita įvyks 2024 m. balandžio 9 d. 17:00 val. Jonavos r. savivaldybės Žeimių seniūnijoje Kauno g. 47, Žeimių mstl.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2024-04-09 raštu PVSV dokumentų rengėjui el. paštu: info@dge.lt.

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas, K. Petrausko g. 24, Kaunas, tel. +37037331688, el. p. kaunas@nvsc.lt

Su PVSV ataskaita galima susipažinti ČIA, ataskaitos PRIEDAI

Su viešo susirinkimo protokolu galima susipažinti ČIA

INFORMACIJA APIE VIEŠĄ VISUOMENĖS SUPAŽINDINIMĄ SU Margio žvyro telkinio (I sklypo), esančio Trakų r. sav., Trakų sen., Liūnų k., išžvalgytos dalies (apie 24 ha) išteklių naudojimo (gavybos) POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

Posted Posted in Visuomenės informavimas

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Vilniaus karjerai“, Žarijų g. 6A, 02300 Vilnius, www.vilniauskarjerai.lt, tel. +370 618 44440, el. p. info@vilniauskarjerai.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, 03202 Vilnius, www.dge-group.lt, tel. +370 5 264 4304, el. p. info@dge.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: Margio žvyro telkinio (I sklypo), esančio Vilniaus apskr., Trakų r. sav., Trakų sen., Liūnų k., išžvalgytos dalies (apie 24 ha) išteklių naudojimas (gavyba).

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai, kurie pagal kompetenciją teikia išvadas dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir įstatymų nustatyta tvarka teikia visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas (Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. +370 5 264 9676, el. p. vilnius@nvsc.lt), Trakų rajono savivaldybės administracija (Vytauto g. 33, Trakai, tel. +370 528 55 486, el. p. info@trakai.lt), Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius (Šnipiškių g. 3, Vilnius, tel. +370 5 273 1024, el. p. vilnius@kpd.lt), Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija (Kampelių g. 10, Aleknonių k., Alytaus r., tel. +370 315 49540, el. p. dzukija.suvalkija@saugoma.lt). Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Trakų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba (Švitrigailos g. 18, Vilnius, tel. +370 707 56866, el. p. pagd@vpgt.lt), pritardama programai, 2020 m. spalio 5 d. raštu Nr. 9.4-7-1679 (11.7.16), nurodė, jog PAV ataskaitos nagrinėti nepageidauja).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. p. aaa@gamta.lt).

Internetinė nuoroda į paskelbtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą:

http://www.dge-group.lt/informacija-apie-viesa-visuomenes-supazindinima-su-margio-zvyro-telkinio-(i-sklypo),-esancio-traku-r-sav-,-traku-sen-,-liunu-k-,-iszvalgytos-dalies-(apie-24-ha)-istekliu-naudojimo-(gavybos)-poveikio-aplinkai-vertinimo-ataskaita/

(opens in a new tab)

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita viešinama: nuo 2024-02-26 iki 2024-03-26 PAV dokumentų rengėjo buveinėje (Smolensko g. 3, Vilnius, tel. +370 5 264 4304) darbo dienomis ir darbo valandomis bei Trakų r. sav. Trakų seniūnijos patalpose (Vytauto g. 33, Trakai, tel. +370 528 55 730) seniūnijos darbo dienomis ir darbo valandomis.

Visuomenė teikia pasiūlymus (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir atliekamo poveikio aplinkai vertinimo Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti juos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui iki: 2024-03-26 ir supažindinimo su ataskaita metu.

Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita vyks hibridiniu būdu (gyvai ir tiesiogiai transliuojant internetu): 2024-03-27 17 val. Trakų r. savivaldybės (Vytauto g. 33, Trakai) Didžiojoje posėdžių salėje (201 kab.) ir tiesioginės transliacijos internetu būdu MS Teams platformoje. Prisijungimo nuoroda https://shorturl.at/ksyDL (prisijungimo ID 329 287 110 795, kodas ojMa6G).

Su papildyta poveikio aplinkai vertinimo ataskaita galima susipažinti ČIA

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos PRIEDAI

Su viešo susirinkimo protokolu galima susipažinti ČIA