Visuomenės informavimas

Pranešimas apie parengtą UAB „SKALDA“ Margio žvyro telkinio (I sklypo), esančio Trakų r. sav., Trakų sen., Liūnų k., išžvalgytos dalies (apie 24 ha) išteklių naudojimo (gavybos) poveikio aplinkai vertinimo programą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Skalda“, V. Nagevičiaus g. 3, Vilnius, www.uabskalda.lt, tel. +370 611 33322, el. p. info@uabskalda.lt

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, www.dge.lt, tel. +370 5 264 4304, el. p. info@dge.lt

Planuojama ūkinė veikla: Margio žvyro telkinio (I sklypo) išžvalgytos dalies (apie 24 ha) išteklių naudojimas (gavyba)

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vilniaus apskr., Trakų r. sav., Trakų sen., Liūnų k.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai: Trakų rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktinoje vietoje: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. +370 706 62008, faks. +370 706 62000, el. p. aaa@aaa.am.lt

Su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa susipažinti galima nuo 2020-09-18 iki 2020-10-02 UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ interneto svetainėje www.dge.lt (www.dge.lt/visuomenes-informavimas/)

Pasiūlymus dėl PAV programos galima teikti:

PAV dokumentų rengėjui – UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, 03202 Vilnius, tel. +370 5 264 43 04, kontaktinis asmuo – Jurgita Morkūnienė, el. p. jmo@dge.lt

Užsakovui – UAB „Skalda“, V. Nagevičiaus g. 3, 08327 Vilnius, tel. +370 611 33322, el. p. info@uabskalda.lt, kontaktinis asmuo – Žilvinas Markevičius.

Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Su parengta PAV programa galima susipažinti ČIA